ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Cachet Verbouw 2020. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle ontvangen en ondertekende overeenkomsten met Cachet Verbouw.

Algemene Voorwaarden van Cachet verbouw, onderhoud en advies Warmond

Algemeen

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cachet – verbouw, interieur & advies., hierna te noemen: “Cachet Verbouw”, en de Opdrachtgever waarop Cachet Verbouw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aannemer, voor de uitvoering waarvan door Cachet Verbouw derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij Cachet Verbouw uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard deze of onderdelen daarvan te aanvaarden.
 4. Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover de Opdrachtgever de door Cachet Verbouw verstrekte offerte heeft aanvaard.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Cachet Verbouw en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doen en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 6. Indien tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Cachet Verbouw niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van de algemene voorwaarden daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cachet Verbouw in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Offertes

Artikel 2

 1. Alle offertes zijn verblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes van Cachet Verbouw vervallen bij herroeping door Cachet Verbouw.
 2. De in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.
 3. De vermelde werkzaamheden vernoemd in de offertes, worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekeningen en bepalingen die zijn verstrekt door Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Cachet Verbouw niet aan zijn offerte worden gehouden.
 5. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Cachet Verbouw daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan overeenkomstig de offerte tot stand met uitzondering van de afwijkingen van het aanbod.
 6. Tenzij anders is vermeld is de geldigheidsduur van de offertes 3 maanden.

Overeenkomst

Artikel 3

 1. De overeenkomst kan aangegaan worden voor werkzaamheden in aangenomen werk of regiewerk (uren x tarief).
 2. Cachet Verbouw heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Cachet Verbouw heeft het recht de overeenkomst in fases uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Bij sprake van aangenomen werk vindt betaling in termijnen plaats en wordt er eventueel een termijnschema opgesteld.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan dienen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst over te gaan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Hierdoor kan het overeengekomen bedrag volgens de overeenkomst worden verhoogd of verlaagd. Door de wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering (indien overeengekomen) worden gewijzigd. De Opdrachtgever gaat akkoord met de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs- en termijnafspraak van uitvoering.
 5. Opdrachten van de Opdrachtgever die leiden tot meerwerk vinden in onderling overleg plaats. Dit kan schriftelijk of mondeling.
 6. Indien de overeenkomst is gewijzigd dient Cachet Verbouw daaraan uitvoering te geven, nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een wanprestatie op van Cachet Verbouw en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 7. Indien en voor zover Cachet Verbouw tijdens het uitvoeren van de overeenkomst geconfronteerd wordt met voor Cachet Verbouw onvoorzienbare kostenverhogende factoren, is Cachet Verbouw na waarschuwing dan wel in onderling overleg met Opdrachtgever gerechtigd de kostenverhogende factoren door de berekenen aan Opdrachtgever.
 8. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 9. Afspraken of overeenkomsten met personeel van Cachet Verbouw, bind Cachet Verbouw niet, tenzij deze door Cachet Verbouw zijn bevestigd.
 10. Indien Cachet Verbouw bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Cachet Verbouw onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  – indien prijsstijging het gevolg is van wijziging in de overeenkomst;- indien prijsstijging voortvloeit uit een aanpassing in de wet.

Uitvoering overeenkomst

Artikel 4

 1. De overeengekomen opleveringstermijn, indien overeengekomen, is uitgedrukt in werkbare dagen. Onder werkbare dagen wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele dagen. Werkdagen of halve werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer niet onder verantwoordelijkheid van Cachet Verbouw komende omstandigheden gedurende een periode van de werkdag niet gewerkt kan worden.
 2. Indien oplevering zou moeten geschieden op een dag die niet als werkdag betreft zoals in lid 1 beschreven, dan geldt de eerstvolgende werkdag als dag van oplevering.
 3. Bij overschrijding van de afgesproken opleveringstermijn, dient Opdrachtgever Cachet Verbouw schriftelijk in gebreke te stellen. Cachet Verbouw dient daarbij binnen een redelijke termijn de mogelijkheid aangeboden te worden door de Opdrachtgever om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst
 4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Cachet Verbouw voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

Verplichtingen Cachet Verbouw

Artikel 5

 1. Cachet Verbouw is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de (gewijzigde) overeenkomst uit te voeren.
 2. Cachet Verbouw aanvaardt de overeenkomst onder het voorbehoud dat de met betrekking tot de opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig (dat wil zeggen voordat door Cachet Verbouw aan de opdracht dient te worden begonnen) zijn verleend aan Opdrachtgever.
 3. Cachet Verbouw verplicht zicht de Opdrachtgever te wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de Opdrachtgever gegeven orders of aanwijzingen, alsmede op aantoonbare gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen of hulpmiddelen, voor zover Cachet Verbouw deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Verplichtingen Opdrachtgever

Artikel 6

 1. De Opdrachtgever dient, tenzij anders is overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat Cachet Verbouw tijdig, voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden, de beschikking heeft over:
  – alle met de opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen;
  – de locatie, waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, ontruimd is;
  – voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen;
  – voldoende aansluitmogelijkheden voor onder andere elektrische werktuigen, aftappunten voor gas en water;
  – alle gegevens aangaande het bevinden van kabels, leidingen en buizen in, op, aan of onder de bouwlocatie of bouwperceel.
 2. De Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektra en opslagruimte voor materialen en werktuigen ter beschikking te stellen, indien deze op bij de bouwlocatie aanwezig zijn.
 3. Indien Opdrachtgever de levering van bepaalde bouwmaterialen en/ of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden aan zich heeft voorbehouden, is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet tijdige aanvoer en/ of uitvoering hiervan.
 4. Indien bij aanvang of bij de voortgang van de overeengekomen opdracht vertraging optreedt door verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en dient de Opdrachtgever uitstel te verlenen voor de oplevering van de overeengekomen werkzaamheden voor een periode die ten minste gelijk is aan de duur van de ontstane vertraging.

Oplevering

Artikel 7

 1. Cachet Verbouw nodigt Opdrachtgever uit tot opnemen van het werk. De opneming vindt plaats door de Opdrachtgever in aanwezigheid van Cachet Verbouw en heeft tot doel te constateren of Cachet Verbouw aan zijn verplichtingen uit de aanneemovereenkomst heeft voldaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na uitnodiging van Cachet Verbouw.
 2. Na opneming dient Opdrachtgever binnen 8 dagen schriftelijk mee te delen of het werk al dan niet is goedgekeurd met vermelding van de eventuele aanwezige kleine gebreken (zoals vermeld in lid 5) of met vermelding van de gebreken die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn.Indien het werk wordt goedgekeurd, wordt de dag van goedkeuring en oplevering aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Cachet Verbouw is verzonden.
 3. Wordt niet binnen 8 dagen na opneming door Opdrachtgever een schriftelijke mededeling aan Cachet Verbouw verzonden of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht op de 8ste dag na opneming te zijn goedgekeurd.
 4. Cachet Verbouw is verplicht de kleine gebreken (zoals bedoeld in lid 5) zo spoedig mogelijk te herstellen na constatering bij opneming, uiterlijk binnen 30 dagen.
 5. Kleine gebreken mogen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn van Opdrachtgever, mits de gebreken een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
 6. Geschiedt de opneming niet binnen 8 dagen na verzoek Cachet Verbouw, dan kan Cachet Verbouw zoal schriftelijk als mondeling een nieuw verzoek aanvragen bij Opdrachtgever tot opneming van het werk binnen 8 dagen. Voldoet Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de 8ste dag na eerste verzoek tot opneming geacht te zijn goedgekeurd. Voldoet Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het 2e en 3e lid overeenkomstge toepassing.
 7. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan, geldt als de dag van goedkeuring van het werk of van het betreffende gedeelte.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging overeenkomst

Artikel 8

 1. Cachet Verbouw is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
  – de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand (schriftelijk of mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst Cachet Verbouw ter kennis is gekomen van omstandigheden die goede grond geven de verwachting dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Cachet Verbouw kan worden verlangd dat Cachet Verbouw de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan nakomen;
  – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cachet Verbouw kan worden verlangd.
 1. Indien ontbinding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Cachet Verbouw recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct of indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Cachet Verbouw op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Cachet Verbouw op grond van dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Cachet Verbouw niet verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan voor Opdrachtgever.
 4. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement of beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, is Cachet Verbouw vrij om overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting vanuit Cachet Verbouw. De vorderingen van Cachet Verbouw op Opdrachtgever worden in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Opdrachtgever een geplaatste order annuleert of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Overmacht

Artikel 9

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cachet Verbouw geen invloed kan uitoefenen, of waardoor Cachet Verbouw niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Cachet Verbouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, zich voordoet nadat Cachet Verbouw zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Cachet Verbouw kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten voor de periode dat de overmacht zich voordoet.
 3. Indien Cachet Verbouw een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels is nagekomen bij het intreden van de overmacht, is Cachet Verbouw gerechtigd de reeds nagekomen verplichting apart te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Bij het voordoen van overmacht (zoals bedoeld in lid 1) zal Cachet Verbouw niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of indirect gevolg van de overmacht.

Betaling en incassokosten

Artikel 10

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Cachet Verbouw aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Cachet Verbouw is aangegeven. Cachet Verbouw is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Cachet Verbouw gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits Cachet Verbouw Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 3. Indien Opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Cachet Verbouw gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is achtergebleven.
 4. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Cachet Verbouw.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf datum verstrijken van de betalingstermijn tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 6. Indien Opdrachtgever in verzuim blijft in de nakoming van zijn verplichting tot betalen van de factuur, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de factuur voor rekening van Opdrachtgever. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever (bij niet-consumenten) is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. De Opdrachtgever (voor consumenten) wordt voor de verschuldigde incassokosten verwezen naar Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11

 1. Alle door Cachet Verbouw in het kader van de overeenkomst geleverde zaken (inclusief geleverde meer- / minderwerk) blijven eigendom van Cachet Verbouw totdat Opdrachtgever de verplichtingen uit de met Cachet Verbouw gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Cachet Verbouw geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Cachet Verbouw veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Cachet Verbouw daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval Cachet Verbouw zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Cachet Verbouw en door Cachet Verbouw aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Cachet Verbouw zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Garanties, onderzoek en reclames

Artikel 12

 1. De door Cachet Verbouw te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zijn bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Cachet Verbouw kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie zal minimaal geldig zijn voor de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn. Indien de door Cachet Verbouw verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werk geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Cachet Verbouw draagt er zorg voor dat door derden verstrekte garanties in overeenstemming zijn met hetgeen gebruikelijk is in de branche. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 3. Alle vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig, of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder toestemming van Cachet Verbouw, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van bijzondere omstandigheden waar Cachet Verbouw geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weeromstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan Cachet Verbouw te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Cachet Verbouw in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Cachet Verbouw in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit met een maximum termijn van 5 jaar na oplevering van het werk c.q. na ontvangst van het geleverde.
 1. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zalCachet Verbouw de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Cachet Verbouw, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Cachet Verbouw te retourneren en de eigendom daarover aan Cachet Verbouw te verschaffen, tenzij Cachet Verbouw anders aangeeft.
 2. Indien komt vast te staan dat een klant ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Cachet Verbouw daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Artikel 13

 1. Indien Cachet Verbouw aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Cachet Verbouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cachet Verbouw is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Cachet Verbouw is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde onderaannemers en Cachet Verbouw is evenmin aansprakelijk voor voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en producten.
 4. Cachet Verbouw is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cachet Verbouw aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Cachet Verbouw toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemeen voorwaarden.
 5. Cachet Verbouw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 6. Indien Cachet Verbouw aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cachet Verbouw beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van Cachet Verbouw is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De in dit geval opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan Cachet Verbouw.
 9. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn (30 dagen na oplevering) is Cachet Verbouw niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Cachet Verbouw, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Cachet Verbouw van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

Verjaringstermijn

Artikel 14

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Cachet Verbouw en de door Cachet Verbouw bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Cachet Verbouw van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Risico-overgang

Artikel 15

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Vrijwaring

Artikel 16

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Cachet Verbouw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Cachet Verbouw toerekenbaar is.
 2. Indien Cachet Verbouw uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Cachet Verbouw zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld als hetgeen te doen dat hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Cachet Verbouw, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cachet Verbouw en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 17

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cachet Verbouw partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald is, is de rechter van de woonplaats van Aannemer aangewezen om van een dergelijk geschil kennis te nemen.

Algemene voorwaarden – Cachet verbouw – Februari 2020